اخبار شیرپوینت - آرشیو

معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد در جمع رؤسای مراکز آموزش علمی-کاربردی استان: تولید علم، آموزش و تبدیل علم به کالا ارکان اصلی یک مرکز آموزشی-پژوهشی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد در جمع رؤسای مراکز آموزش علمی-کاربردی استان: تولید علم، آموزش و تبدیل علم به کالا ارکان اصلی یک مرکز آموزشی-پژوهشی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد در جمع رؤسای مراکز آموزش علمی-کاربردی استان: تولید علم، آموزش و تبدیل علم به کالا ارکان اصلی یک مرکز آموزشی-پژوهشی است.

ادامه مطلب