اخبار شیرپوینت - آرشیو

درخشش دانشجویان مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک یزد در نخستین جشنوارة سراسری آثار و تولیدات مراکز علمی – کاربردی سراسر کشور مقدماتی «المپیاد هنر»

درخشش دانشجویان مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک یزد در نخستین جشنوارة سراسری آثار و تولیدات مراکز علمی – کاربردی سراسر کشور مقدماتی «المپیاد هنر»

درخشش دانشجویان مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک یزد در نخستین جشنوارة سراسری آثار و تولیدات مراکز علمی – کاربردی سراسر کشور مقدماتی «المپیاد هنر»

ادامه مطلب