اخبار شیرپوینت - آرشیو

بازدید مدیر کل امور برنامه ریزی معاونت اجتماعی ، فرهنگی سازمان مرکزی از امکانات واحد استان یزد در میزبانی جشنواره قرآنی

بازدید مدیر کل امور برنامه ریزی معاونت اجتماعی ، فرهنگی سازمان مرکزی از امکانات واحد استان یزد در میزبانی جشنواره قرآنی

بازدید مدیرکل اموربرنامه ریزی فرهنگی ،اجتماعی سازمان مرکزی از امکانات و روند سازماندهی برنامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد درخصوص نهمین دوره جشنواره قرآن وعترت

ادامه مطلب
 تصویب دوره های آشنایی با نرم افزارHammer  و  Epanetدر قالب آموزش های عالی بین سطوح تحصیلی  در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد

تصویب دوره های آشنایی با نرم افزارHammer و Epanetدر قالب آموزش های عالی بین سطوح تحصیلی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد

به گزارش روابط عمومی :دوره های آشنایی با نرم افزارHammer  و  Epanetدر قالب آموزش های عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی  در کمیسیون برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد به تصویب رسید

ادامه مطلب