اخبار شیرپوینت - آرشیو

بیانیه دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان یزد  به مناسبت سومین سفر رئیس جمهور  محترم، آقای دکتر احمدی نژاد و هیأت همراه به  استان یزد

بیانیه دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان یزد به مناسبت سومین سفر رئیس جمهور محترم، آقای دکتر احمدی نژاد و هیأت همراه به استان یزد

بیانیه دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان یزد به مناسبت سومین سفر رئیس جمهور محترم، آقای دکتر احمدی نژاد و هیأت همراه به استان یزد

ادامه مطلب