اخبار

دانشگاه جامع علمی کاربردی باید برای حل مشکل اشتغال کشور بعنوان یک وظیفه دینی، شرعی و ملی وارد عرصه عمل شود
دانشگاه جامع علمی کاربردی باید برای حل مشکل اشتغال کشور بعنوان یک وظیفه دینی، شرعی و ملی وارد عرصه عمل شود

دانشگاه جامع علمی کاربردی باید برای حل مشکل اشتغال کشور بعنوان یک وظیفه دینی، شرعی و ملی وارد عرصه عمل شود

دانشگاه جامع علمی کاربردی باید برای حل مشکل اشتغال کشور بعنوان یک وظیفه دینی، شرعی و ملی وارد عرصه عمل شود

ادامه مطلب