اخبار - آرشیو

دکتر محمد حسین امید: پذیرش و جذب دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی  واحد استان یزد نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
دکتر محمد حسین امید: پذیرش و جذب دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

دکتر محمد حسین امید: پذیرش و جذب دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. گالری

دکتر محمدحسین امید: پذیرش و جذب دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

ادامه مطلب