اخبار - آرشیو

دکتر جعفری: تلاش مراکز در پوشش دادن تمامی مطالب سرفصل دروس نظری در مهلت باقی مانده قبل از شروع امتحانات پایان ترم
دکتر جعفری: تلاش مراکز در پوشش دادن تمامی مطالب سرفصل دروس نظری در مهلت باقی مانده قبل از شروع امتحانات پایان ترم

دکتر جعفری: تلاش مراکز در پوشش دادن تمامی مطالب سرفصل دروس نظری در مهلت باقی مانده قبل از شروع امتحانات پایان ترم گالری

به گزارش روابط عمومی: جلسه وبینار مشترک بین دانشگاه علمی کاربردی واحد استان یزد و مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت شهرک های صنعتی اردکان با موضوع بررسی عملکرد آموزش های مجازی برگزار شد

ادامه مطلب
دکتر جعفری: دانشگاه علمی کاربردی در کنار آموزش، فراهم کردن بسترهای اشتغال  را نیز با جدیت دنبال می کند.
دکتر جعفری: دانشگاه علمی کاربردی در کنار آموزش، فراهم کردن بسترهای اشتغال را نیز با جدیت دنبال می کند.

دکتر جعفری: دانشگاه علمی کاربردی در کنار آموزش، فراهم کردن بسترهای اشتغال را نیز با جدیت دنبال می کند.

دکتر جعفری: دانشگاه علمی کاربردی در کنار آموزش، فراهم کردن بسترهای اشتغال را نیز با جدیت دنبال می کند.

ادامه مطلب
دکتر جعفری: کارآفرینی و اشتغال، وجه تمایز بارز دانشگاه جامع علمی کاربردی با سایر مراکز آموزش عالی
دکتر جعفری: کارآفرینی و اشتغال، وجه تمایز بارز دانشگاه جامع علمی کاربردی با سایر مراکز آموزش عالی

دکتر جعفری: کارآفرینی و اشتغال، وجه تمایز بارز دانشگاه جامع علمی کاربردی با سایر مراکز آموزش عالی

دکتر جعفری: کارآفرینی و اشتغال، وجه تمایز بارز دانشگاه جامع علمی کاربردی با سایر مراکز آموزش عالی

ادامه مطلب