آرشیو اخبار

برگزاری شورای آموزشی  واحد استانی و بررسی راه اندازی تک پودمان پوشش های فلزی

برگزاری شورای آموزشی واحد استانی و بررسی راه اندازی تک پودمان پوشش های فلزی

جلسه شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان با حضور دکتر صدرا ابرقویی ، معاون آموزشی دانشگاه یزد ، اعضاء هیات علمی ، و کارشناسان آموزش واحد استان در محل دفتر ریاست واحد استانی برگزار و موارد مختلف آموزشی ازجمله راه اندازی تک پودمان پوشش های فلزی بررسی شد..

ادامه مطلب