آرشیو اخبار

دکتر ابرقویی: مرکز خبر میبد می تواند با تربیت افراد متعهد و امانتدار و با صداقت نیاز استان یزد و استانهای مجاور را در زمینه اطلاع رسانی برطرف سازد.

دکتر ابرقویی: مرکز خبر میبد می تواند با تربیت افراد متعهد و امانتدار و با صداقت نیاز استان یزد و استانهای مجاور را در زمینه اطلاع رسانی برطرف سازد.

دکتر ابرقویی: مرکز خبر میبد می تواند با تربیت افراد متعهد و امانتدار و با صداقت نیاز استان یزد و استانهای مجاور را در زمینه اطلاع رسانی برطرف سازد.

ادامه مطلب