نتایج کامل مسابقات ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۲ دی ۱۳۹۲ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۳۲۶۵ اخبار شیرپوینت
مسابقات ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور 252 نفر شرکت کننده دررشته های دوومیدانی ،کاراته ،شناووالیبال ویژه دانشجویان پسر و دختر ، و رشته های تنیس روی میز ،فوتبال دستی ،دوومیدانی وشطرنج ویژه اساتیدوکارمندان مراکز برگزار و نفرات برتر هر رشته مشخص شدند.
نتایج کامل مسابقات ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

در رشته دو ومیدانی و در بخش اساتید وکارمندان باشرکت 10 نفر از مراکز بهزیستی تفت ،فرهنگ وهنر،مسکن وشهرسازی وورزش وجوانان دردو ماده 100متر و800متر وبادعوت از 4داور ازهیات دوومیدانی استان یزد درمحل پیست دوومیدانی مجموعه ورزشی شهید نصیری یزد برگزار شدکه درماده 100متر سعید همت زاده ازمسکن وشهرسازی مقام اول،فرهاد فرزان مقدم وعلی فرزان مقدم هر دواز ورزش وجوانان مقام های دوم وسوم را به دست آوردند ودر ماده 800متر فرهاد فرزان مقدم،سیدمحمد جواد رضوی وعلی فرزان مقدم هرسه ازمرکز ورزش وجوانان مقام های اول تا سوم را کسب نمودند.

در رشته دوومیدانی دانشجویان دختر باشرکت 23 نفر ازمراکز ورزش وجوانان ،ملاصدرا ،فرهنگ وهنر،میبدوبافق درسه ماده 100متر،400متروپرش طول وبا حضور 8داور ازهیات دوومیدانی استان درمحل پیست دوومیدانی مجموعه ورزشی شهیدنصیری برگزار گردید که درمجموع تیمی ،مرکز ورزش وجوانان مقام اول،بافق مقام دوم و میبدمقام سوم را کسب نمودند.

در رشته کاراته دانشجویان پسرباشرکت 28نفرازمراکزورزش وجوانان ،ابرکوه،بافق،میبد،اردکان،فرهنگ وهنرومسکن وشهرسازی درسه وزن 65-کیلوگرم،75-کیلوگرم و75+کیلوگرم وباحضور6داور ازهیات کاراته استان درمحل سالن اختصاصی کاراته مرکز ورزش وجوانان برگزار شدکه درمجموع تیمی مرکز ورزش وجوانان مقام اول ،اردکان مقام دوم وبهزیستی تفت ومسکن وشهرسازی مشترکا سوم شدند.

در رشته کاراته دانشجویان دختر با شرکت تیم های ورزش و جوانان ، ابرکوه،اردکان و میبد در 4 وزن 55-کیلوگرم،61- کیلوگرم ،68-کیلوگرم و 68+کیلوگرم و با حضور 6 داورزن  از هیئت کاراته استان در محل سالن اختصاصی کاراته مرکز ورزش و جوانان برگزار گردید که در مجموع تیم ورزش و جوانانمقام اول و تیم ابرکوه به مقام دوم دست یافتند.

در رشته دو ومیدانی دانشجویان مرد با شرکت تیمهای ورزش و جوانان ،بافق،میبد،اردکان ،مسکن و شهرسازی ،فرهنگ و هنر ،ملاصدرا و ابرکوه در دو ماده 100متر و 800متر و با حضور 8داور از هیئت دو ومیدانی استان در محل پیست دو ومیدانی مجموعه ورزشی شهید نصیری برگزار شد که در مجموع تیم مسکن و شهر سازی مقام اول ،ابرکوه مقام دوم و ورزش و جوانان مقام سوم را کسب نمودند.

در رشته تنیس روی میز ویژه اساتید و کارمندان مراکز با حضور تیمهای ورزش و جوانان ،دانشگاه جامع ،اردکان و میبد در محل سالن شهید مدیری مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد یزد برگزار گردید که در پایان محمد رضا صادقیان از ورزش و جوانان مقام اول ،سید محمد جواد رضوی از ورزش و جوانان مقام دوم و محمود مقدسی از دانشگاه جامع مقام سوم را به دست آوردند.

در مسابقات والیبال دانشجویان مرد با شرکت تیمهای ورزش و جوانان ،ملاصدرا ،اردکان ، ابرکوه ،بافق و هلال احمر و با حضور 6 داور از هیئت والیبال استان در محل سالن ورزش شهید صدوقی یزد برگزار گردید که در پایان تیم ورزش و جوانان مقام اول ،اردکان مقام دوم و ملاصدرا عناوین اول تا سوم را کسب نمودند.

در مسابقات والیبال دانشجویان دختر با شرکت تیمهای ورزش و جوانان ،ابرکوه ،ملاصدراو میبد در محل سالن ورزشی شهید صدوقی یزد برگزار گردید که در پایان تیم ورزش و جوانان مقام اول و تیم ابرکوه مقام دوم را کسب نمودند.لازم به ذکر است دیدار رده بندی به علت عدم حضور دوتیم میبد و ملاصدرا برگزار نگردید.

در مسابقات شنا دانشجویان دختر یا حضور 19نفر از مراکز ورزش و جوانان ،مخابرات و ملاصدرا و با حضور 12داور از هیئت شنای استان در محل استخر لاله یزد برگزار گردید که در مجموع تیم ورزش و جوانان مقام اول ،مخابرات مقام دوم و ملاصدرا مقام سوم را در ماده های مختلف به دست آوردند.

در مسابقات فوتبال دستی ویژه اساتید و کارمندان با حضور 18نفر از مراکز ورزش و جوانان ،اردکان ،بهزیستی تفت،فرهنگ و هنر و دانشگاه جامع در سالن اختصاصی دانشگاه جامع به صورت دوبل (دونفره)برگزار گردید که در پایان آقایان آخوندی و مقدسی مقام اول ،آقایان بیطرف و سید محسن حیدری مقام دوم و آقایان حامد حیدری و حسنی مقام سوم را به دست آوردند.


نظر شما :